top of page
BACKGROUND.png
av.png

De verkoper van alle diensten en producten is COMITE VOOR INITIATIEF VZW, ingeschreven bij de KBO onder het nr. 0408.590.031, met maatschappelijke zetel te Oude Zak 41, 8000 Brugge - België. 
E-mailadres: info@comitevoorinitiatief.be

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door Comité voor Initiatief vzw. 

Toegang

 • Mits uitzondering via bijzondere voorwaarden bepaald in de Belgische wet of in deze algemene voorwaarden kan een aangekocht toegangsbewijs niet terugbetaald noch geruild worden.

 • Zoals voor zien door de Belgische wet, art. VI. 53.12 van het wetboek economisch recht, beschikt de koper niet over een herroepingsrecht.

 • De leverancier stuurt de toegangsbewijzen via e-mail na ontvangst van het totale bedrag van de reservering (prijzen van de toegangsbewijzen, verwerkingskosten, BTW en andere verplichte belastingen) naar de koper toe.

 • De koper bekomt de toegangsbewijzen na online betaling via e-mail. Het e-mailadres ingegeven bij de aankoopprocedure wordt gebruikt voor de verzending van de tickets. Comité voor Initiatief vzw is niet aansprakelijk indien het door de koper ingevoerde e-mailadres niet correct is, of als het e-mailaccount niet correct werkt. 

 • De koper dient het toegangsbewijs mee te brengen naar het evenement.

 • Entree tot het evenement is slechts toegestaan met een geldig toegangsbewijs via de daarvoor bestemde toegangspunten en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het terrein.

 • Het toegangsbewijs dien je tijdens je verblijf op het terrein goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen.

 • Eén toegangsbewijs geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot het evenement.

 • Op dit toegangsbewijs wordt geen geld retour gegeven.

 • Comité voor Initiatief vzw is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van tickets.


Geldigheid

 • Reeds gescande toegangsbewijzen zijn niet meer geldig. Comité voor Initiatief vzw is niet aansprakelijk indien tickets buiten de reguliere verkoopkanalen in bezit zijn gekomen. Het is verboden (reeds gebruikte) tickets (door) te verkopen.

 • Het toegangsbewijs is niet geldig in combinatie met overige acties c.q. aanbiedingen.

 • Het toegangsbewijs is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere diensten van Comité voor Initiatief vzw.

 • Entree tot het evenement is slechts toegestaan met een geldig toegangsbewijs via de daarvoor bestemde toegangspunten en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het terrein.

 • Het toegangsbewijs is alleen geldig op de dag van afgifte of voor de periode die daarop staat aangegeven.

 • Toegangsbewijzen blijven eigendom van onze organisatie. Ze kunnen worden ingenomen, indien de bezitter zich onbehoorlijk gedraagt of in strijd handelt met het reglement.

 • De geldigheidsduur van het toegangsbewijs voor een bepaalde tijd en/ of datum kan niet worden verlengd.

 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het terrein uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.

 • Wij behouden ons het recht voor om openingsdagen en/of –tijden voor of gedurende het evenement te wijzigen.

 • Wij behouden ons het recht voor om het programma voor of gedurende het evenement te wijzigen.

 • Indien door technische storingen - van welke aard dan ook - de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaardt Comité voor Initiatief vzw geen enkele aansprakelijkheid. De koper heeft geen recht op compensatie of terugbetaling.

 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Comité voor Initiatief vzw de toegangsbewijzen voor commerciële doeleinden te gebruiken.


Overige bepalingen

 • Indien Comité voor Initiatief vzw door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op terugbetaling. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomstoringen, andere technische storingen en transportbelemmeringen.

 • De gegevens die vermeld staan op de site en in eventueel promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. Comité voor Initiatief vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Comité voor Initiatief vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die Koper lijdt door gebruik te maken van deze informatie.

 • Comité voor Initiatief vzw respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die koper aan Comité voor Initiatief vzw verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 • Indien de koper daartoe toestemming verleent, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om de koper op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van Comité voor Initiatief vzw.

 • Bijzondere bepaling: Comité voor Initiatief vzw volgt de ontwikkelingen en regelgeving voor evenementen op de voet. Alle beslissingen en maatregelen worden gebaseerd op de voorschriften van de federale overheid. Bij een afgelasting omwille van het coronavirus COVID-19 blijven je tickets geldig voor een volgende editie van ons evenement. De federale overheid heeft een regeling getroffen voor de hele cultuursector. Een maatregel die zowel de consument beschermt maar evengoed de impact van de huidige crisis voor de organisatoren beperkt. Lees hierover meer op saveyourticket.be. 

 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, beslist de organisator.

bottom of page